om-oss-hero-bild@3x

Integritetspolicy

om-oss-hero-m-light@3x
m-light-mobile

Inledning

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du söker specifika tjänster via Made for Sales Nordic AB (nedan kallat Made for Sales) eller vill vara en del av Made for Sales kandidatnätverk samt när vi skickar e-postmeddelanden innehållandes t.ex. lediga tjänster som matchar din profil (matchmail). Vi vill även informera dig som befintlig eller potentiell kund, om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Made for Sales Nordic ABs kärnverksamhet är inom rekrytering och uthyrning till affärsnära roller. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi en rad personuppgifter som du lämnat till oss själv eller som vi inhämtat från någon annan (s.k. tredje part). Dina personuppgifter behandlas inom ramen för vårt tjänsteutbud, uthyrning och rekrytering samt annan därmed förenlig verksamhet. Vi värnar om din personliga integritet och strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd – vi tar frågor om dataskydd på största allvar och vill genom denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriva hur Made for Sales Nordic AB behandlar dina personuppgifter.

I Policyn kommer vi att redogöra för vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som kan ha åtkomst till och behandlar uppgifterna, principerna för gallring, vilka tredje parter Made for Sales kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och dess innehåll eftersom den tillämpas vid all behandling av personuppgifter inom Made for Sales. Made for Sales är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig), men det kan förekomma situationer där Made for Sales inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde.

Made for Sales förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Made for Sales personuppgiftsbehandling.

Vi hoppas att denna Policy besvarar dina frågor kring vår insamling, användning och utlämning samt skyddet av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på vår adress Made for Sales Nordic AB, Sankt Eriksgatan 63B, 112 34 Stockholm, att; Dataskydd eller på dataskydd@madeforsales.se.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Made for Sales behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.

Made for Sales Nordic AB – kontakt

Made for Sales Nordic AB, org.nr 556790-0286, med adress Sankt Eriksgatan 63B, 112 34 Stockholm och e-postadress dataskydd@madeforsales.se

Du som registrerad har alltid rätt att kontakta Made for Sales Nordic AB på adressen ovan för att göra dina rättigheter gällande. Du har också alltid rätt att kontakta oss på dataskydd@madeforsales.se. Se avsnitt 8 nedan för mer information om dessa rättigheter.

Innehållsförteckning

1. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling '

2. Made for Sales behandling av kandidaters personuppgifter '

2.1 Kandidater som samtyckt till att finnas med i Made for Sales nätverk
2.1.1 Personuppgifter vi behandlar om dig som kandidat Vår egen text
2.1.2 Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter
2.1.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter - Gallring
2.1.4 Delning av personuppgifter inom Made for Sales Nordic AB
2.1.5 Delning av personuppgifter utanför Made for Sales Nordic AB
2.1.6 För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter
2.1.6.1 Administration av din kandidatprofil
2.1.6.2 Personlighets- och logiktester samt uppgifter från referenser
2.1.6.3 Bakgrundskontroller, kreditkontroller, hälsokontroller etc
2.1.6.4 E-postutskick med lediga tjänster som matchar din profil (matchmail)
2.1.6.5 E-postutskick för marknadsföringsändamål
2.2 Potentiella kandidater
2.3 Kandidater som funnits i våra nätverk före 2018-05-25
3. Made for Sales behandling av kunders personuppgifter
4. Skyddet för dina personuppgifter
5. Användning av personuppgiftsbiträden
6. Made for Sales som personuppgiftsbiträde
7. Platsen för behandling
8. Dina rättigheter som registrerad
8.1 Återkalla ditt samtycke
8.2 Rätt till tillgång
8.3 Rätt till rättelse
8.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
8.5 Rätt till begränsning av behandling
8.6 Rätt att invända mot behandling
8.7 Rätt att inge klagomål
8.8 Rätt till dataportabilitet

2. Made for Sales behandling av kandidaters personuppgifter

2.1 Kandidater som samtyckt till att finnas med i Made for Sales nätverk

Vi har som rutin att varje medarbetare som kontaktar en potentiell kandidat via telefon eller digital kanal och där kontakten leder till en ömsesidig önskan om en fortsatt dialog, följer upp med ett e-postmeddelande som hänvisar till Made for Sales kandidatplattform. På plattformen inhämtas samtycke till denna Policy och till att ha sin kandidatprofil lagrad i Made for Sales databas. I och med detta är den potentiella kandidaten att betrakta som kandidat.

I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till kandidater som samtyckt till att lagras i Made for Sales kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla en relation med dessa kandidater behandlar Made for Sales kandidaternas personuppgifter. Personuppgifterna har Made for Sales samlat in från dig som kandidat, genom vårt interna nätverk och/eller genom sökningar hos tredje part.

Made for Sales kommer inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (så som uppgifter om medlemskap i fackförening, politiska åsikter, sexuell läggning eller religiös uppfattning) eller uppgifter som saknar relevans för rekrytering och/eller konsultuthyrning. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker. Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till Made for Sales.

Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra personlighets- och/eller kompetenstester som tillhandahålls av en extern leverantör. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas hos leverantören för genomförande av sådana tester.

2.1.1 Personuppgifter vi behandlar om dig som kandidat

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du går med i vårt kandidatnätverk kommer du att lämna viss information om dig till oss. Denna information är t.ex. ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de filer som du väljer att lämna till oss, t.ex. ditt cv, personliga brev och tjänstgöringsintyg. Om du går vidare i en rekryteringsprocess kommer Made for Sales även att behandla uppgifter som du lämnar till oss under rekryteringsprocessen, t.ex. vid intervjuer, genom att uppdatera din kandidatprofil (se ytterligare information nedan).

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: När du går med i vårt kandidatnätverk kan du välja att hämta information från LinkedIn eller Facebook. Om du hämtar information från LinkedIn får Made for Sales tillgång till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och annan information som du har publicerat på din LinkedIn-profil. Om du hämtar information från Facebook får Made for Sales tillgång till ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll samt de filer som du väljer att lämna till oss, t.ex. ditt cv, personliga brev och tjänstgöringsintyg. Made for Sales får inte tillgång till hela din Facebook-profil.

Om du går vidare i en rekryteringsprocess kan Made for Sales komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Uppgifterna som samlas in från dina referenspersoner kan t.ex. vara uppgifter om dina personliga egenskaper och om din kompetens. I en rekryteringsprocess kan vi även komma att samla in och spara resultat från personlighets- och kapacitetstester som du genomför i samband med rekryteringen till en specifik tjänst. Made for Sales kan även komma att behandla uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, m.m.

2.1.2 Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Made for Sales. Vi kan dock komma att dela din information i enlighet med nedan. När du ingår i en rekryteringsprocess kan vi komma att dela din information med den aktuella organisationen vars tjänst du söker. Vi kan även komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till Made for Sales.

2.1.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter – gallring

När du väljer att gå med i vårt kandidatnätverk för att vi ska kunna matcha din profil mot lediga tjänster sparar vi dina personuppgifter i fem år eller tills du återkallar ditt samtycke eller annars begär att vi ska radera dina uppgifter. Efter fem år kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kandidatnätverk.

Om du redan är med i kandidatnätverket och skickar in en ny ansökan till en specifik tjänst och i samband med det lämnar ditt samtycke till att vara registrerad i kandidatnätverket igen kan Made for Sales komma att uppdatera din profil med den nya informationen. En ny gallringsfrist om fem år påbörjas när du väljer att samtycka på nytt. Om du i samband med din ansökan till en specifik tjänst inte väljer att samtycka till att vara registrerad i kandidatnätverket kommer Made for Sales inte att uppdatera din profil. En ny gallringsfrist kommer då inte heller att påbörjas.

Så länge som du är med i vårt kandidatnätverk eller fram till den tidpunkt då du eventuellt väljer att avregistrera dig från utskicken, kommer vi att behandla din e-postadress samt uppgifter om din yrkesroll, utbildningsnivå och branscher du har erfarenhet av för att skicka profilerade e-postmeddelanden med lediga tjänster som matchar din profil (matchmail) eller e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte.

Om du har samtyckt till det sparar Made for Sales resultatet av ett genomfört personlighets- eller kapacitetstest under ett år från att det att din kandidatprofil kompletterats med den aktuella informationen. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

2.1.4 Delning av personuppgifter inom Made for Sales Nordic AB

Made for Sales delar som huvudregel personuppgifter som härrör från kandidat med samtliga bolag inom Made for Sales Nordic i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda kandidater relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för Made for Sales kunder.

Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i Made for Sales Nordic. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Made for Sales alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.

En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Made for Sales Nordic är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

2.1.5 Delning av personuppgifter utanför Made for Sales Nordic AB

Made for Sales kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för vårt åtagande kan personuppgifter lämnas vidare till Made for Sales kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av vår tjänst. Made for Sales kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Made for Sales leverantörer för vår verksamhet, till exempel för, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Made for Sales omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

2.1.6 För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

2.1.6.1 Administration av din kandidatprofil

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, födelseår, nuvarande arbete, nuvarande titel/roll, ditt CV och andra dokument som du har bifogat vid registreringen för att vi ska kunna behandla din profil i kandidatnätverket och matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter när du är med i Made for Sales kandidatnätverk är ditt samtycke. Om du inte lämnar dina uppgifter eller inte samtycker till att registreras i kandidatnätverket har vi inte möjlighet att spara dina uppgifter och matcha din profil mot lediga tjänster.

2.1.6.2 Personlighets- och logiktester samt uppgifter från referenser

Om du genomför ett personlighets- eller kapacitetstest i samband med rekryteringen till en specifik tjänst kan Made for Sales komma att spara resultatet av testet för att komplettera din kandidatprofil. Den lagliga grunden för att spara resultatet av testet efter att den aktuella rekryteringsprocessen är avslutad är ditt samtycke. Om du inte samtycker har vi inte möjlighet att komplettera din kandidatprofil med resultatet av ditt test.

Om vi har samlat in uppgifter om dig från dina referenser i syfte att utvärdera om du är en lämplig kandidat för en specifik tjänst kan Made for Sales komma att spara dessa uppgifter för att komplettera din kandidatprofil. Den lagliga grunden för att denna information om dig efter att den aktuella rekryteringsprocessen är avslutad är ditt samtycke. Om du inte samtycker har vi inte möjlighet att komplettera din kandidatprofil med informationen från dina referenser.

2.1.6.3 Bakgrundskontroller, kreditkontroller, hälsokontroller etc

Med anledning av att vissa av Made for Sales kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Made for Sales i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan Made for Sales be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för den aktuella tjänsten. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Made for Sales och/eller Made for Sales kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet av Made for Sales. Made for Sales kan komma att muntligen stämma av resultatet med Made for Sales kund i syfte att kunna uppfylla sitt åtagande.

Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för Made for Sales att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag.

2.1.6.4 E-postutskick med lediga tjänster som matchar din profil (matchmail)

Om du har valt att gå med i Made for Sales kandidatnätverk kommer din e-postadress samt uppgifter om din kandidatprofil att användas för Made for Sales utskick som innehåller lediga tjänster som vi har matchat mot din profil (matchmail). Vi använder information om din yrkesroll, utbildningsnivå och branscher du har erfarenhet av i syfte att få mer kunskap om dig som kandidat och för att kunna tipsa dig om relevanta tjänster (profilering). Profileringen sker endast med hjälp av de personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig i samband med en rekryteringsprocess. Uppgifterna som används för profilering utgör endast en del av din kandidatprofil och dessa uppgifter analyseras främst för att göra utskick med lediga tjänster som matchar din utbildningsnivå, branscher du har erfarenhet av och din yrkesroll. Om vi inte profilerar dessa personuppgifter har vi inte möjlighet att skicka matchmail som innehåller relevanta lediga tjänster för dig.

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kandidat genom att ge dig anpassad och relevant information om lediga tjänster i form av matchmail. Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att skicka matchmail till dig väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade mot bakgrund av det följande. Du har aktivt har valt att gå med i Made for Sales kandidatnätverk och därmed visat att du kan vara intresserad av en ny tjänst. Du har lämnat information om dig i din kandidatprofil som är relevant för den typ av tjänst som du är relevant för och troligen intresserad av. Vår erfarenhet är att de som är registrerade i vårt kandidatnätverk ofta uppskattar att få matchmail. Vi ger dig möjligheten att enkelt avregistrera dig i varje utskick och följer god marknadsföringssed, t.ex. genom att inte skicka matchmail för ofta. Du kan även när som helst invända mot behandlingen (se nedan för en närmare precisering av dina rättigheter).

2.1.6.5 E-postutskick för marknadsföringsändamål

Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Made for Sales med kan, av Made for Sales samt andra bolag inom Made for Sales Nordic, användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse kandidater med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på Made for Sales tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig).

Vi ger dig möjligheten att enkelt avregistrera dig i varje utskick och följer god marknadsföringssed, t.ex. genom att inte skicka marknadsföringsmail för ofta. Du kan även när som helst invända mot behandlingen (se nedan för en närmare precisering av dina rättigheter).

2.1 Potentiella kandidater

Beskrivningarna nedan berör Made for Sales behandling av personuppgifter för potentiella kandidater. Med potentiella kandidater menar vi kandidater som inte aktivt sökt en tjänst via Made for Sales. Made for Sales kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta eller förmedla jobberbjudanden till dem. Intresset av att hitta kandidater och att erbjuda dem arbete väger tungt eftersom det främjar individers möjlighet till karriärutveckling och rörlighet på arbetsmarknaden. Behandlingen av personuppgifter som samlats in genom sökning hos tredje part ligger i den potentiella kandidatens intresse eftersom denne får möjlighet att ta del av jobberbjudanden som är kompetensanpassade.

I syfte att kunna kontakta dig som potentiell kandidat gällande relevanta karriärmöjligheter och yrkesrelaterad kommunikation samlar Made for Sales både genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje part in personuppgifter och behandlar dem i Made for Sales kandidatsystem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter - gallring Personuppgifterna lagras i Made for Sales kandidatsystem under en begränsad tid, dock längst tre månader, i syfte att kunna skapa en relation mellan dig och Made for Sales med målet att kontakten ska övergå till en rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocess. Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i vårt kandidatsystem.

Personuppgifter vi behandlar om dig som potentiell kandidat för ovan ändamål För- och efternamn, kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel, URL:er till kandidatprofil hos tredje part, kompetensbaserad lämplighet för tjänst, uppgifter som lagts upp i sociala media, t.ex. LinkedIn, och som bedöms vara relevanta och av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer. Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat för vad vi bedömer är relevanta rekryterings- och/eller konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta och förmedla framtida karriärmöjligheter till dig.

2.2 Kandidater som funnits i våra nätverk före 2018-05-25

Made for Sales har varit verksamma inom rekrytering och uthyrning av konsulter under ca sex års tid. Under denna tid har ett stort antal personer valt att ansluta sig till Made for Sales kandidatbank, ofta i syfte att synliggöra sig för nya jobberbjudanden. I syfte att kunna kontakta eller förmedla karriärerbjudanden till dessa kandidater som historiskt registrerats i Made for Sales kandidatdatabas samt för att kunna upprätthålla relationen med sådana kandidater behandlar vi kandidaternas personuppgifter.

Personuppgifterna har vi samlat in från dig som kandidat under en tidigare rekryteringsprocess eller vid allmän ansökan till vårt nätverk. Personuppgifterna behandlas i Made for Sales kandidatdatabas. Vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig som befintlig kandidat samt att fortsatt kunna presentera relevanta karriärerbjudanden.

Informationen under avsnittet ”Kandidater som samtyckt till att finnas med i Made for Sales nätverk” ovan, gäller även för dig som kandidat som funnits i våra system före 2018-05-25, varför vi hänvisar dit för mer information.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter - gallring Personuppgifterna
från dig som funnits i vårt kandidatsystem innan 2018-05-25 lagras i Made for Sales kandidatsystem under en begränsad tid i syfte att kunna erbjuda dig nya rekryteringserbjudanden- och/eller nya konsultuppdrag. Efter ett år kommer vi att kontakta dig som registrerat dig i Made for Sales nätverk mellan 2013-05-25 och 2014-05-25 för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kandidatnätverk. Efter två år kommer vi att kontakta dig som registrerat dig i Made for Sales nätverk mellan 2014-05-26 och 2015-05-25 för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kandidatnätverk o s v. Har du som kandidat haft förnyad kontakt med Made for Sales under denna tid och därmed lämnat ditt samtycke löper ny frist om fem år.

Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du inte är intresserad av en vidare dialog med oss kommer vi att ombe dig att mejla dina önskemål till dataskydd@madeforsales.se och därefter behandlas inte längre dina personuppgifter i vårt kandidatsystem.

3. Made for Sales behandling av kunders personuppgifter

3.1 Kontaktperson hos potentiell kund

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla Made for Sales tjänster, produkter och system utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande Made for Sales tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar vi in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Made for Sales system med målet att vi ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och för att kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Made for Sales har som rutin att varje medarbetare, som via telefon eller digital kanal inlett kontakt med dig och där du under samtalet visat intresse för att skapa eller utforska en vidare relation med Made for Sales, följer upp med ett e-postmeddelande innehållande en länk till denna Policy. I de fall Made for Sales initierat den första kontakten genom ett e-postmeddelande eller tryckt material inkluderas alltid en hänvisning till Policyn för att du som registrerad ska få nödvändig information om behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas på Made for Sales plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Made for Sales kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out. I de fall då Made for Sales fått kontakt med dig och du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation kommer personuppgifterna i vårt affärssystem att markeras med en notering om att inte återuppta kontakten under den tid du bett oss att avvakta. Vi kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick under den perioden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter - gallring
Made for Sales kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos oss. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom två år från det att vi tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Vi har inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte.

Personuppgifter vi kan samla in och behandla om dig som potentiell kund enligt ovan nämnda ändamål För- och efternamn, kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress. Uppgift om tidigare arbetsgivare (i det fall du varit kund tidigare), korrespondens mellan dig och Made for Sales, teknisk information om hur du har interagerat med Made for Sales, IP-adress och webbläsarinställningar, uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, utbildningar etc.). Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Made for Sales berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla våra tjänster, produkter och system.

3.2 Kontaktperson hos befintlig kund

Att upprätthålla affärsrelationer med kunder för att kunna utveckla Made for Sales tjänster, produkter och system utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna bibehålla kontakt med dig som kund gällande Made for Sales tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter behandlar vi dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Made for Sales system med målet att vi ska kunna upprätthålla en affärsrelation med dig och att vi ska kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Dina personuppgifter sparas på Made for Sales plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Vi kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter – gallring
Made for Sales kommer inte att behandla dina kontaktuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Personuppgifter som blivit inaktuella, t.ex. på grund av pensionsavgång eller avslutad affärsrelation, raderas utan onödigt dröjsmål så snart vi mottagit information om detta. Uppgifterna kommer även att raderas utan onödigt dröjsmål på din uttryckliga begäran. Made for Sales har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre fyller sitt syfte. Efter fem år kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kundregister.

Personuppgifter vi kan samla in och behandla om dig som kontaktperson hos befintlig kund enligt ovan nämnda ändamål För- och efternamn, kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress. Uppgift om tidigare arbetsgivare (i de fall det rör sig om en tidigare kund), beställningshistorik, korrespondens mellan dig och Made for Sales, teknisk information om hur du har interagerat med Made for sales, IP-adress och webbläsarinställningar, uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, utbildningar etc.). Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Made for Sales berättigade intresse av att affärsrelationen till dig utvecklas och att vi ska kunna kommunicera med dig som kontaktperson.

Intresseanmälningar via hemsidan
Att upprätta och bibehålla affärsrelationer med kunder och andra intressenter för att kunna utveckla Made for Sales tjänster, produkter och system utgör en viktig del av vår kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av intressent gällande Made for Sales tjänster och produkter samt marknadsaktiviteter samlar bolaget in dina personuppgifter. Dessa personuppgifter samlas in från dig i samband med att du gör en intresseanmälan via vår hemsida. Uppgifterna kommer att lagras i Made for Sales sälj- och marknads-verktyg med målet att vi ska kunna upprätta en affärsrelation med dig.

Dina personuppgifter sparas även i Made for Sales system för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Vi kommer endast att göra sådana utskick som vi bedömer är relevanta för din yrkesroll. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering, en så kallad opt-out.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter – gallring
Made for Sales kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos Made for Sales. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom tre år från det att vi tog emot din intresseanmälan kommer dina personuppgifter att raderas.

Made for Sales har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre uppfyller sitt syfte. Efter tre år kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortsättningsvis vill vara registrerad i vårt kundregister.

Personuppgifter vi kan samla in och behandla om dig som gjort en intresseanmälan via hemsidan, enligt ovan nämnda ändamål För- och efternamn, kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer samt korrespondens mellan dig och Made for Sales. Teknisk information om hur du har interagerat med Made for Sales, IP-adress och webbläsarinställningar. Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke du lämnar i samband med att du skickar in din intresseanmälan.

4. Skyddet för dina personuppgifter

Made for Sales har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Made for Sales anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Made for Sales regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

5. Användning av personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att Made for Sales ska kunna erbjuda sina tjänster kommer det att överföra dina personuppgifter till företag som i förhållande till dotterbolaget är så kallade personuppgiftsbiträden. Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för Made for sales räkning och i enlighet med Made for Sales uttryckliga instruktioner. Made for Sales överför bara dina personuppgifter till sådana personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Made for Sales har samlat in uppgifterna. Made for Sales har ingått skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer säkerhetskrav, begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

6. Made for Sales som personuppgiftsbiträde

Made for Sales är i de flesta fall personuppgiftsansvarig men det kan förekomma situationer där Made for Sales inte är personuppgiftsansvarig utan enbart personuppgiftsbiträde. När Made for Sales behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av den personuppgiftsansvarige och Made for Sales är då bundet av de instruktioner som Made for Sales fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Made for Sales inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy men Made for Sales kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

7. Platsen för behandling

Made for Sales har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/ EES där alla Made for Sales egna IT-system finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer Made for sales att vidta alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. Detta kommer att ske antingen genom ett beslut av EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en
adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i Made for Sales avtal med sådana personuppgiftsbiträden.

8. Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, dessa beskrivs närmare nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här policyn. För att rätta eller radera uppgifter enligt nedan, ber vi dig att mejla din begäran till dataskydd@madeforsales.se. Vi kommer därefter att motringa på ditt registrerade mobilnummer för att säkerställa din identitet. För rätten till tillgång till dina uppgifter ber vi dig att mejla din begäran till dataskydd@madeforsales.se. Vi kommer därefter att motringa på ditt registrerade mobilnummer samt begära att du scannar in en giltig id-handling i syfte att säkerställa din identitet.

8.1 Återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

8.2 Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

8.3 Rätt till rättelse

Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

8.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:
• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
• om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
• om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta;
• när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
• om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Made for Sales omfattas av. Made for Sales raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Made for Sales inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

8.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:
• du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
• om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
• om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen; eller
• om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

8.6 Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot matchmail och marknadsföringsmail vilket innebär profilering och att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

8.7 Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

8.8 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:
• behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
• behandlingen sker automatiserat.
Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Denna integritetspolicy fastställdes av Made for Sales Nordic AB den 22 maj 2018.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Made for Sales Nordic AB, orgnr. 556790-0286 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata