Genom att lära dig mer om ditt eget och andras beteende kan du utveckla dig så att:

Du blir bättre att samspela med andra
Du kommer att bättre förstå hur ditt eget beteende påverkar andra människor. Du blir medveten om dina styrkor och hur du kan minimera dina svagheter.

Du spar energi till när du behöver den bäst
Du kommer att lära dig när din styrkor och talanger är nödvändiga för andra och i vilka sammanhang du bör anpassa ditt beteende.

Du gör andra bättre
Du kommer att förstå drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och hjälpa andra på ett mer konstruktivt sätt.

Ökad öppenhet ger tillit
När resultatet presenteras i en grupp som arbetar ihop, utvecklas man tillsammans. Medlemmarnas unika styrkor blir tydligare och kommer alla till del. Missförstånd minskar och toleransen för olikheter ökar.

Många organisationer väljer att låta alla chefer och medarbetare få sina IDI-profiler. Genom att stärka alla individers kunskap om de egna styrkorna och andras kompletterande styrkor blir det möjligt att utveckla ett excellent samarbete inom organisationen vilket sprider sig till umgänget med kunder och andra viktiga intressenter.

Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

IDI mäter en persons beteende i tre dimensioner.
Den första visar i vilken grad en person upplevs sträva efter att aktivt påverka andra. Den andra mäter den grad av känslomässig kontakt personen upplevs sträva efter. Dessa två dimensioner kan ställas mot varandra i en matris, som då beskriver fyra så kallade grundbeteendestilar.

Alla fyra beteendestilar är lika resultatinriktade och effektiva, men på fyra olika sätt.
Vi kallar dem Motivator, Producer, Processor och Relator efter de styrkor som tydligast är förknippade med stilarna.

Den tredje dimensionen – Adaptability – mäter hur mycket en person upplevs förändra/anpassa sitt beteende för att möta andras behov i olika situationer. Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten.

Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla.

Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå. Sättet som den presenteras på, tillsammans med den dokumentation som ingår, ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samspela med andra.

Anna-Karin Danielsson Rekryteringskonsult och utbildare – Made for Sales